Aktuality

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Devičanoch, ktoré sa uskutoční 20.02. 2015 o 18.00 hod v zasadačke OcÚ.

Program:

1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice
3./ Kontrola plnenia uznesení
4./ Schválenie Individuálnej výročnej správy obce Devičany za rok 2014
5./ Dôvodová správa obce Devičany
6./ Inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie za rok 2014
7./ Plán zasadnutia Obecného zastupiteľstva na rok 2015
8./ Odpredaj rodinného domu v k.ú. H. Devičany, súpisné číslo 148 za dohodnutú kúpnu
cenu 22 000 € – podpis kúpnej zmluvy.
9./ Diskusia – rôzne
10./ Záver

V Devičanoch dňa: 16. 02. 2015 Ing. Dana Lančaričová
starostka obce

——————————————————————————

Degustácia vín
MO MS v Devičanoch, Vás pozýva na degustáciu vín dňa 28. 02. 2015 o 15.00 hodina v sále kultúrneho domu Devičany.
Vzorky vín je možné priniesť v čase od 9.00 hodiny do 15. 00 hodiny v dvoch 0,7l – fľašiach.