Aktuality

Interná smernica č.1/2015 zverejnená v úradných oznamoch – oznamovanie protispoločenskej činnosti na mailovej adrese -oudevicany@gmail.com

———————————————-

Tlačivá na stiahnutie

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú Žiadosti o určenie
( zmenu, zrušenie) súpisného čísla, ako aj Príloha k žiadosti a Čestné vyhlásenie o veku stavby  zverejnené na stiahnutie v úradných oznamoch.

———————————————
OZNÁMENIE

Elektronická adresa obce Devičany na doručovanie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie ( podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR
v roku 2016). oudevicany@gmail.com
——————————————————–

POZVÁNKA
Pozývame Vás na 2.riadne zasadnutie
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v DEVIČANOCH,
ktoré sa bude konať dňa 27.05.2016 o 20:00 hod. v zasadačke OcÚ.

Program zasadnutia
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3./ Kontrola plnenia uznesení.
4./ Schválenie audítora na rok 2016.
5./ Schválenie súhlasu s umiestnením časti stavby na obecnom pozemku.
6./ Schválenie úpravy rozpočtu.
7./ Správa nezávislého audítora – na vedomie.
8./ Rôzne – diskusia
9./ Záver

Devičany dňa: 24.05.2016

Ing. Dana Lančaričová
starostka obce