Aktuality

Interná smernica č.1/2015 zverejnená v úradných oznamoch – oznamovanie protispoločenskej činnosti na mailovej adrese -oudevicany@gmail.com

———————————————-

Tlačivá na stiahnutie

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú Žiadosti o určenie
( zmenu, zrušenie) súpisného čísla, ako aj Príloha k žiadosti a Čestné vyhlásenie o veku stavby  zverejnené na stiahnutie v úradných oznamoch.

———————————————
OZNAM

Na webovej stránke Spoločného obecného úradu Levice sú dostupné tlačivá      k stavebnej správe a opatrovateľskej službe.
Nájdete ju na stránkach mesta Levice – občan/podnikateľ – ľavý modrý stĺpec Spoločný obecný úrad.
—————————————————————————

POZVÁNKA
Pozývam Vás na 4.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Devičanoch,
ktoré sa bude konať dňa 29.05.2017 o 19:30 hod. v zasadačke OcÚ.

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3./ Kontrola plnenia uznesenia
4./ Schválenie úpravy rozpočtu
5./ Správa nezávislého audítora
6./ Rôzne
7./ Záver

Devičany dňa: 26.05.2017 Ing. Dana Lančaričová
starostka obce