Aktuality

Voľby do orgánov samospráv – dňa 15.11.2014
OZNÁMENIE
o počte obyvateľov obce Devičany

Obec Devičany v zmysle zákona SNR č. 346/1990 Zb. § 16 ods, 9 o voľbách do orgánov samosprávy obcí a jeho ďalších zmien a doplnkov oznamuje, že počet obyvateľov Obce Devičany k 18.8.2014 je 402.

Nakoľko súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru, zo zverejneného počtu obyvateľov Obce Devičany vyplýva, že minimálny počet podpisov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva v Devičany a voľby starostu Obce Devičany je 40 podpisov voličov na petícií.

Oznamujeme občanom , že kandidátne listiny na poslanca Obecného zastupiteľstva a starostu obce je možné odovzdať zapisovateľke MVK v obci Devičany pani Ľubici Bátovskej na Obecnom úrade v pracovných dňoch cez pracovnú dobu a po pracovnej dobe na adrese Devičany 107,
na č. t. 0908359833 do 21.9.2014 do 24.00 hod.

V Devičanoch, dňa 21.8.2014

Mgr. Monika Slížiková
starostka obce