Aktuality

OBEC DEVIČANY
Interná smernica č.1/2015 zverejnená v úradných oznamoch – oznamovanie protispoločenskej činnosti na mailovej adrese -oudevicany@gmail.com
——————————————————————————————————————————————-

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA II. POLROK 2015 – OBEC DEVIČANY

V súvislosti s §18. zák. 369/90 Z. z. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Devičanoch plán práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2015:

Júl 2015 – Kontrola pokladničných operácií za mesiac jún.
August 2015 – Kontrola faktúr za I.polrok 2015.
September 2015 – Kontrola vymáhania daní a nedoplatkov na /DZN/, daň za psa, poplatky za TKO za I. polrok 2015, nájomné za rok 2014 a ich vymáhanie.
Október 2015 – Kontrola čerpania príjmov a výdavkov,plnenie rozpočtu k 30. 09. 20105.
November 2015 – Vypracovanie stanoviska návrhu k návrhu.
December 2015 – Rozpočet obce na rok 2016.

Vypracovala a predkladá: Mária Šinková, kontrolórka obce Devičany.
V Devičanoch dňa: 02.07.2015 ( deň vyvesia)