Aktuality

OBEC DEVIČANY
Interná smernica č.1/2015 zverejnená v úradných oznamoch – oznamovanie protispoločenskej činnosti na mailovej adrese -oudevicany@gmail.com

———————————————-

Tlačivá na stiahnutie

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú Žiadosti o určenie
( zmenu, zrušenie) súpisného čísla, ako aj Príloha k žiadosti a Čestné vyhlásenie o veku stavby  zverejnené na stiahnutie v úradných oznamoch.

———————————————-
VZN – Návrh
Na úradnej tabuli ( Obecný úrad Devičany ) dňa 23.11.2015 bolo zverejnené VZN č.2/2015 ( Návrh ), o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, daň za jadrové zariadenie na území obce Devičany.
———————————————————
OZNAM
Občianske združenie a Obec Devičany oznamuje, že dňa 05.12.2015 sa budú konať Vianočné trhy v priestoroch Kultúrneho domu od 15:00 hod. Súčasťou  trhov bude aj privítanie Mikuláša.
Predávať sa bude: ozdobné sviečky, mletá domáca paprika, sušené ovocie, orechy, brezové metly, ozdobné predmety, punč a iný vianočný tovar.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.