Mesačný archív: Marec 2014

Záverečný účet obce za rok 2013

Záverečný účet obce za rok 2013.

Výročná Správa2013
Výročná Správa2013
výročná správa2013.doc
441.9 KB
494 Downloads
Detaily
Záver  účet 2013
Záver účet 2013
Záver._účet_2013.doc
113.2 KB
184 Downloads
Detaily

Ako sa pýtať – info adresa

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
Akým spôsobom je možné získať informácie? Aký je postup podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám?

1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií obcou Devičany (ďalej len „obec“) a ich poskytovanie zamestnancami obecného úradu sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon“) a smernicou starostu obce (ďalej len „smernica“).
2. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v smernici.
3. Písomná žiadosť sa podáva na adrese:

          Obecný úrad
          Devičany 75
          935 04 Devičany
4. Žiadosť sa podáva:
· písomne prostredníctvom pošty,
· písomne osobným podaním v podateľni úradu (viď vyššie uvedená adresa),
· prostredníctvom faxu na tel. č.: 036/6345129
· ústne osobne v pracovných dňoch: pondelok – piatok od 8.00 – 13.00 na pracovisku obecného úradu
· prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: oudevicany@gmail.com
· telefonicky na tel č. : O36/6345129
5. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií je stanovená v Sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.
6. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese:

          Obecný úrad
          Devičany 75
          935 04 Devičany

Ziadost O Poskytnutie Informacie
Ziadost O Poskytnutie Informacie
ziadost_o_poskytnutie_informacie.rtf
2.1 KB
261 Downloads
Detaily
Sadzobník Správnych Poplatkov
Sadzobník Správnych Poplatkov
Sadzobník správnych poplatkov.doc
27.1 KB
165 Downloads
Detaily

Zasadnutie OZ 20.2.2014

Riadne zasadnutie OZ dňa 20.2.2014

Uznesenie Z OZ 20.2.2014
Uznesenie Z OZ 20.2.2014
uznesenie z OZ 20.2.2014.doc
16.9 KB
160 Downloads
Detaily
Zapisnica OZ 20.2.2014
Zapisnica OZ 20.2.2014
zapisnica_OZ 20.2.2014.doc
24.6 KB
200 Downloads
Detaily